address-bar / thanh địa chỉ


address bar là một phần của bản trình duyệt của bạn, nơi bạn gõ một địa chỉ web ( hoặc gọi là url) và nhấn ENTER để đi đến một trang web.

Trong wikidot.com bạn có thể tạo ra trang mới bằng cách viết viết vào địa chỉ trang mạng của bạn tên trang mới ở cuối ( sau khi viết wikidot.com/___).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License