Màu sắc văn bản

Cách đơn giản màu sắc văn bản (Sử dụng cú pháp Wiki)

Bạn có thể tạo màu cho văn bản bằng cách sử dụng phương pháp dưới đây :

##color (tên màu)|văn bản##

Màu sắc của văn bản nằm ở phía bên trái của thanh và các văn bản nằm ở phía bên phải của thanh.

Các ví dụ :

Mã ví dụ Ví dụ
Tên màu ##red|Don't Panic.## Don't Panic.
Hex Color 1 ##F00|Don't Panic.## Don't Panic.
Hex Color 2 ##FF0000|Don't Panic.## Don't Panic.

Sử dụng thẻ [[Span]] :

Nếu bạn thấy thoải mái hơn khi sử dụng tập tin định kiểu theo tầng CSS, thì bạn có thể sử dụng thẻ [[span]].

Mã ví dụ Ví dụ
Tên màu [[span style="color:red;"]]Don't Panic.[[/span]] Don't Panic.
Hex Color 1 [[span style="color:#F00;"]]Don't Panic.[[/span]] Don't Panic.
Hex Color 2 [[span style="color:#FF0000;"]]Don't Panic.[[/span]] Don't Panic.

Sử dụng thẻ [[Div]] :

Để thiết lập một màu sắc cho một đọan văn bản hay nhiều đoạn văn bản, bạn có thể sử dụng thẻ [[div]] để khóa với kiểu dáng CSS. Ví dụ, đoạn văn bản này sử dụng div. Nên lưu ý rằng bạn vẫn có thể đổi màu sắc nếu bạn cần.

Đây là mã cho đọan văn bản này.

[[div style="color:teal;"]]
Để thiết lập một màu sắc cho một đọan văn bản hay nhiều đoạn văn bản, bạn có thể sử dụng thẻ {{@@[[div]]@@}} để khóa với kiểu dáng CSS. Ví dụ, đoạn văn bản này sử dụng **div**.  Nên lưu ý rằng bạn vẫn có thể ##000|đổi màu sắc## nếu bạn cần.

Đây là mã cho đọan văn bản này.
[[/div]]

Links (Các liên kết)


Backlinks (Liên kết ngược lại) :

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License