Tìm Kiếm Trang


Bạn có một số phương pháp để tìm ra trang trong mạng :

1. Tìm kiếm theo văn bản

Ở góc phải phía trên của trang wikidot bạn sẽ có khung "search -tìm kiếm", viết vào khung này một đoạn văn bản mà bạn cần tìm trong mạng (forum và/hoặc trang). Nếu trang mạng sử dụng "theme" khác tiêu chuẩn trong cộng đồng thì có thể bạn sẽ tìm thấy khung "seach - tìm kiếm" ở vị trí khác.

Bạn sẽ nhận được một danh sách của tất cả các trang (và / hoặc diễn đàn chủ đề) với đọan văn bản như vậy trong nội dung của nó.

2. Module Pages used

Nếu có thể bạn sẽ sử dụng "List all pages" để hiển thị tất cả các trang mạng.

Hoặc nếu không bạn có thể tạo (hoặc soan thảo) một trang có chứa dòng mô-đun(s) như sau:

[[module Pages preview="true" details="true" category="vi" ]]

Ghi chú:
Thể loại="en" dùng cho các trang wiki bằng tiếng Anh. Bỏ qua thể loại là tương đương với loại="_default" cho các trang "theo tiêu chuẩn" (có nhiều thể loại khác có sẵn trên trang web quản lý / quyền truy cập trình đơn) ;
preview=true bao gồm những dòng đầu tiên của văn bản;
details=true bao gồm các biên tập mới nhất, số sửa đổi và cập nhật ngày / giờ.

Bạn sẽ nhận được một số danh mục như thế này (thời gian thực, có nghĩa là danh sách là từ bây giờ, từ thời điểm này !):

address-bar / thanh địa chỉ mamokamamoka rev. 2 12 May 2012 11:41
Bản trình tìm kiếm mamokamamoka rev. 4 26 May 2012 22:47
Bắt Đầu Trang Mới mamokamamoka rev. 16 07 May 2012 19:38
Content Control (vi) Helmut_pdorfHelmut_pdorf rev. 3 18 Apr 2012 16:20
Đăng nhập vào Wikidot mamokamamoka rev. 6 15 May 2012 21:47
Edit Your Profile Helmut_pdorfHelmut_pdorf rev. 1 18 Apr 2012 14:43
Editing Faq Helmut_pdorfHelmut_pdorf rev. 1 18 Apr 2012 15:56
Forum Option Buttons Helmut_pdorfHelmut_pdorf rev. 1 18 Apr 2012 15:41
Giấy phép là gì mamokamamoka rev. 3 30 Apr 2012 19:55
Giới thiệu mamokamamoka rev. 3 29 Apr 2012 09:11
Liên kết đến trang Wiki mamokamamoka rev. 7 09 May 2012 18:52
Liên kết thú vị QuintijnQuintijn rev. 1 23 Oct 2023 09:08
List vi:Pages Helmut_pdorfHelmut_pdorf rev. 1 17 Apr 2012 15:51
Logout From Wikidot Helmut_pdorfHelmut_pdorf rev. 1 18 Apr 2012 14:44
Màu sắc văn bản mamokamamoka rev. 4 11 May 2012 22:31
My Account Helmut_pdorfHelmut_pdorf rev. 1 18 Apr 2012 14:44
Page Tags (vi) Helmut_pdorfHelmut_pdorf rev. 1 17 Apr 2012 15:51
page 1 of 212next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License