Làm thế nào để ra trang ?

Làm thế nào để bắt đầu ra trang.

Để ra một trang, bạn cần nhấn(click) vào nút 'edit' - nút gần phía dưới của trang, nó cũng nằm trên đỉnh trang ở bên phải. Phím biên tập sau đó sẽ mở ra gần cuối trang với một bảng công cụ của các nút để hỗ trợ biên tập trang của bạn.

Ví dụ đơn

Đây là 1 ví dụ để bạn ra trang đầu tiên. Để tạo một liên kết đến một trang trang web mới hoặc hiện tại, bạn cần sử dụng cú pháp (syntax) này: [[[page name]]] or ``tên văn bản hiển thị ở vị trí 'tên trang'``. Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào page link button button-page-link để tạo liên kết. Sau khi ghi thay đổi, bạn hãy làm theo liên kết vừa tạo ra. Nếu trang web mà bạn tạo ra một liên kết cho nó không tồn tại(nó thường được thể hiện qua liên kết có một màu sắc khác thường - thường là màu đỏ), bây giờ bạn sẽ có cơ hội để tạo ra và bắt đầu soạn thảo nó!

Bước tiếp theo

Tạo liên kết là ví dụ đơn giản khi bạn soạn thảo trang. Để tự đạt được hơn nữa bạn nên xem trang có nhiều thông tin về sọan thảo ra trang. Biên tập, lập trang không khó, đây có sẵn rất nhiều các lựa chọn giúp bạn lập ra các trang tuyệt vời. Mời bạn vào thăm Documentation pages để hiểu biết nhiều hơn những gì đã có sẵn mà bạn có thể sử dụng được.

Không nhìn thấy nút bấm 'edit' ?

Nếu như nút bấm edit không hiển diện lên, có lẽ bạn không có đủ bản quyền để sọan thảo, thay đổi trang. Cấp độ cho phép được xác định qua chủ (quản chủ) trang mà bạn đang cập nhật, và nó có thể khác nhau giữa các trang. Nếu bạn thực sự muốn biên tập lập trang, không nên dừng lại !

Đây là một số việc cần thử để truy cập được nút edit :

  • Sign in đăng nhập vào tài khoản Wikidot của bạn.
  • Xin nhập thành viên mạng có chứa các trang mà bạn muốn tham gia biên tập.
  • Gửi tin cho chủ quản mạng (cho admin) và xin hỏi làm thế nào có quyền biên tập trang.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License