Giới thiệu


Phần này bao gồm tổng quan về mạng Wikidot, các bản trình duyệt, người sử dụng, vai trò, tài khoản, các trang web.
Tất cả các liên kết được mở trong cửa sổ mới.

Wikidot là gì :

Hãy nhìn giải thích trong http://www.wikidot.com/what-is-wiki
Những câu hỏi hay gặp về Wikidot: http://www.wikidot.com/faq:general-questions

Những yêu cầu đối với phiên bản trình duyệt

Dưới đây là điểm khởi đầu: http://www.wikidot.com/doc:browser-requirements

Những câu trả lời về kỹ thuật: http://www.wikidot.com/faq:technical

Người sử dụng

Người sử dụng—vai trò và quyền của họ: http://www.wikidot.com/doc:users

Người sử dụng—tài khoản của họ: http://www.wikidot.com/faq:user-accounts

Các trang

Các tính năng và trang web quản trị: http://www.wikidot.com/faq:site-features

++Chỉnh sửa các trang :

Tổng quan và một số câu trả lời về Chỉnh sửa : http://www.wikidot.com/faq:editing-pages

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License