Giới thiệu về sử dụng hình ảnh


Wikidot xử lý hình ảnh một cách hơi khác như bạn có thể thường sử dụng. Thay vì giữ tất cả các hình ảnh của bạn trong một tập tin lớn, wikidot gắn hình ảnh vào các tập tin trong trang mà nó được sử dụng.
Điều này có vẻ kỳ lạ lúc đầu nhưng nó làm cho bạn đỡ nhức đầu.
Nói ví dụ, bạn đang tạo một wiki về Chủ tịch của một quốc gia. Thông thường, bạn sẽ phải đặt tên cho từng hình ảnh chân dung là president-name-portrait.jpg. Bằng cách gắn các hình ảnh đến các trang mà chúng được sử dụng, bạn có thể đặt cho tất cả hình ảnh cái tên portrait.jpg như mỗi trang có hình ảnh riêng.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License