Tham Gia Vào Wiki


Các thành viên của một trang web wiki có thể có nhiều quyền hơn so với người dùng ẩn danh hoặc người đăng ký trên wikidot. Điều này phụ thuộc vào thiết lập quyền truy cập trong quản lý site (Site manager)

Có 4 cách tham gia Wikidot wiki. (Ghi chú :nếu bạn bắt đầu một wiki, thì bạn đã là admin của wiki đó). Bằng cách ứng dụng, mật khẩu, được mời, hoặc bằng cách sử dụng nút Join. Để có thể tham gia vào wiki nào đó, trước hết bạn phỉa tham gia vào wiki của bạn và có tài khoản trong Wikidot

Qua lời mời

Nếu bạn biết người sở hữu wiki, có thể bạn sẽ được mời tham gia. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ nhận được một thông báo hiện lên trên trang wikidot tiếp theo bạn tải. Tiếp nhận lời mời bạn chỉ đơn giản nhấn nút "Accept Invitation / Chấp nhận lời mời".

Ở phía bên phải nút "accept invitation" có nút đi kèm qua đó bạn có thể từ chối lời mời này. Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề này nhưng về mặt kỹ thuật nó là như vậy.

Lời mời này có thể qua e-mail, nếu bạn chưa bao giờ nghe từ wikidot và trang web mời. Sau đó, bạn phải thực hiện theo các liên kết trong e-mail và trong nhiều trường hợp phải create an account / lập tài khoản.

Qua sử dụng

Trong trang "Join this site / Tham gia trang web" hoặc thỉnh thoảng trong trang chào mời có thể đăng nhập được, nếu các quản trị viên cho phép. Trong trường hợp này bạn cần phải có tài khoản trong wikidot ( nếu bạn là người vô danh thì trang "Join this site" sẽ đổi thành trang ""Login/ Create an account" tức là " Đăng nhập/Tạo tài khoản") và viết vào một văn bản ngắn xin đăng nhập. Không quên nhấn nút ' Apply '!

Qua mật khẩu

Quản trị có thể đặt mật khẩu "chung" trong trang Site manager / members / policy và cho phép sử dụng nó. Nếu bạn có mật khẩu như thế,(bằng email hoặc tin nhắn) tức là bạn được cho phép tham gia vào trang web như là một thành viên và bạn có thể gõ mật khẩu ở đây để đăng nhập.Một khi bạn là một thành viên của một trang web, bạn sẽ không cần mật khẩu này nữa để tham gia.

Qua nút 'tham gia'

Nếu người quản trị wiki đã thiết lập chính sách truy cập trang web của họ là 'mở' và đã đặt thêm vào một nút 'Join' trong một trang của họ, bạn có thể nhấp vào nút này và ngay lập tức trở thành một thành viên.
Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản Wikidot, nó thậm chí sẽ đưa bạn qua các bước của việc tạo ra một trang! :)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License