Đăng nhập vào Wikidot


Trang này mô tả làm thế nào bạn có thể đăng nhập vào trang web cộng đồng tổng thể wikidot. (Nên lưu ý rằng các trang web wiki cá nhân lưu trữ trên wikidot có thể yêu cầu bạn phải đăng nhập để hợp tác hay đọc. Quá trình đăng nhập là như nhau, nhưng tùy thuộc vào chủ sở hữu của wiki đó đã thiết lập trang mạng của họ, có thể bạn không có quyền làm như vậy trên trang web wiki của họ.)

1. Nút đăng nhập "Login"

Bạn sẽ tìm thấy nút login ở phía trên, bên phải màn hình của bạn :

Login_00.jpg

2. Tạo tài khoản

Nếu bạn không có tài khoản trong wikidot.com, bạn có thể nhấn nút Create_account và làm theo hướng dẫn để tạo ra tài khoản trong wikidot. Để làm điều này bạn cần :

  • một số id tốt, duy nhất của người sử dụng ("tên màn hình" của bạn, độc nhất trong mạng wikidot.com) và
  • một địa chỉ email hợp lệ mà hệ thống có thể gửi cho bạn email xác nhận.

3. Đăng nhập

Một khi bạn đã tạo ra một tài khoản trong / / wikidot.com / /, bạn có thể đăng nhập vào trang web cộng đồng tổng thể wikidot. Bạn sẽ cần phải nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn:

Login_01.jpg

Ghi chú cho các khung lựa chọn:

Sign me out… — Hệ thống sẽ tự động đăng xuất nếu bạn đăng nhập từ địa chỉ IP khác.

4. Tài khoản của tôi

Sau khi bạn đăng nhập, bạn sẽ thấy menu tài khoản cá nhân của bạn ở phía trên bên phải màn hình của bạn :

Login_03.jpg

  • Từ đây bạn có thể chọn nút my account để cài đặt tài khoản cá nhân của bạn.
  • Menu rơi xuống (khi bạn nhấn vào mũi tên) sẽ giúp bạn đăng xuất qua nút log out.

Nếu đây là đăng nhập đầu tiên của bạn, bạn có thể muốn chỉnh sửa hồ sơ cá nhân của bạn trên my_account. Điều này là tùy chọn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License