Bản trình tìm kiếm


copied ( not included) from http://www.wikidot.com/doc:searching

Tìm kiếm cơ bản

Mỗi tiêu đề trang có 1 khung tìm kiếm cho phép bạn tìm các trang trong trang web đó. Viết từ ngữ mà bạn cần tìm vào trong khung tìm kiếm, sau đó nhấn phím ' Enter '.

 • Các trang được sắp xếp hợp với số lượng từ ngữ tìm kiếm, do đó để thu hẹp lại kết quả tìm kiếm thì thêm nhiều từ vào.
 • Để chỉ hiển thị các trang có từ con voi, thì phải tìm kiếm +con voi.
 • Để hiển thị các trang có con voi trong tiêu đề (title), thì phải tìm kiếm tiêu đề:con voi (title:con voi).
 • Để hiển thị các trang có cụm từ con voi xám trong tiêu đề, thì phải tìm title:"con voi xám" sử dụng dấu ngoặc kép.
 • Để hiển thị các trang có chứa từ bắt đầu bằng ele, thì cần tìm kiếm ele*.
 • Để hiển thị các trang có chứa từ bắt đầu bằng ele và kết thúc bằng ant, thì cần tìm kiếm ele*ant.

Tìm kiếm cao cấp ( qua các bộ lọc )

 • Để thu hẹp tìm kiếm vào thể loại "abc", phải thêm bộ lọc category:abc.
 • Để thu hẹp tìm kiếm vào thể loại "abc" và "def", phải thêm bộ lọc category:abc,def.
 • Để thu hẹp tìm kiếm vào ngày tháng, phải thêm một hoặc cả hai bộ lọc: since:yyyy-mm-dd and till:yyyy-mm-dd.
 • Để thu hẹp tìm kiếm theo tác giả, phải thêm bộ lọc user:author-name, sử dụng dấu '-' or '_' thay cho khoảng cách trong tên tác giả.

Tìm kiếm toàn cầu

Bạn có thể tìm kiếm tất cả trong Wikidot, bao gồm các trang web tư nhân mà bạn được phép đọc, qua http://www.wikidot.com/search:all. Tìm kiếm tòa cầu giống như tìm kiếm cơ bản có thêm các bộ lọc :

 • Để hiển thị trang web elephants.wikidot.com, bạn phải viết site:elephants.
 • Để hiển thị các trang trong một số trang web cụ thể, hãy đánh những dấu phẩy sau các từ khóa của trang web.

Tìm kiếm trên thẻ

Lưu ý: tìm kiếm trên các thẻ hiện đang không được kích hoạt vì lý do hiệu suất. Khi chúng tôi giải quyết được vấn đề này, chúng tôi sẽ cho phép tìm kiếm trên thẻ.

Trong tìm kiếm cơ bản và toàn cầu, bạn có thể tìm kiếm bổ sung cho các trang có các thẻ cụ thể:

 • Để hiển thị các trang có chứa các thẻ "big" và "noisy", cần tìm kiếm tags:big,noisy.

*

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License