Bắt Đầu Trang Mới


Có 3 phương pháp để bắt đầu trang mới :

1. Sử dụng hộp "Thêm trang mới / Add a new page" :

Trong mỗi chủ đề mặc định thường có hộp nhãn hiệu Add a new page (Thêm trang mới) nằm trong thanh dụng cụ bên trái. Viết vào đó tên trang mà bạn muốn tạo ra và nhấn vào cái nút mang tên new page. Bạn sẽ được đưa đến khung biên tập. Bạn viết trong đó và nhấn nút save nằm ở dưới khung biên tập.

2. Nhấn vào liên kết (Link) :

Nhấn vào liên kết đến trang chưa lập - như trang này. Bạn sẽ được đưa đến một trang chưa lập. Nhấn chuột vào dòng chữ create this page bạn sẽ được đưa đến khung biên tập trang. Viết vài dòng làm ví dụ và nhấn vào nút save ở dưới khung biên tập trang bạn sẽ được 1 trang ví dụ.

3. Biên tập qua Url (Kỹ năng cao) :

Trong hộp địa chỉ url bản trình duyệt của bạn, thay đổi địa chỉ url sao cho nó dẫn bạn đến trang chưa lập. Sau đó tiến hành như bình thường.

Một số lưu ý :

Tên trang mà bạn viết vào trong hộp Add a new page (Thêm trang mới) là địa chỉ url của trang, không nhất thiết là tiêu đề. Địa chỉ url và tiêu đề trang là độc lập. Để biết thêm chi tiết mời bạn xem : Page title.

TODO : thêm một cái gì đó trong hộp chọn khuôn mẫu xuất hiện trực tiếp trong khi lập trang mới

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License