Start Glossary


address-bar / thanh địa chỉ
address bar là một phần của bản trình duyệt của bạn, nơi bạn gõ một địa chỉ web ( hoặc gọi là url) và nhấn ENTER để đi đến một trang web.

Tags: address-bar url


url
Uniform Resource Locator is the short generic name of all the web adresses we can use in the address bar.

Tags:


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License