Tải hình ảnh


Đối với Wikidot hình ảnh chỉ là một tập tin. Vì vậy để tải một hình ảnh (tốt nhất là loại .gif / .png / .jpg ) thì bạn phải nhấn vào nút files ở cuối trang đẻ tải ảnh. Lúc đó mở ra một "cửa sổ" mới. Nhấn nút Upload a file from your computer bạn sẽ được nút Select Files. Nhấn vào nó sẽ xuất hiên một "cửa sổ" cho bạn lựa chọn hình ảnh để tải.
Tên của tập tin không được chứa không gian trống. Wikidot không ưa nó.

Tại thời điểm này bạn có cơ hội để thay đổi tên của hình ảnh bằng cách viết tên mới vào Destination file name (Tên đích thị của tập tin). Nói cách khác, nếu bạn tải lên fruit-a.jpg và bạn muốn đổi tên nó thành fruit.jpg, thì viết fruit.jpg vào trong hộp. Một lời cảnh báo: bạn cần phải xác định phần mở rông tên của tập tin. Đưa fruit vào trong hộp Destination file namesẽ cho kết quả là tên ảnh sẽ là fruit, chứ không là fruit.jpg.

Bạn cũng có thể để lại chú thích về hình ảnh cho mình và cho các biên tập viên khác của bạn trong hộp Bình luận tập tin
Cuối cùng nhấn nút upload file!(tải tập tin) để tải hình ảnh lên.
Hãy nhớ rằng, hình ảnh được tải lên sẽ được gắn vào trang bạn tải lên. Muốn biết nhiều, hãy xem Giới thiệu về sử dụng hình ảnh

Ghi chú: không sử dụng không gian trống trong tên.ví dụ :
my fruit.jpg sẽ không hoạt động vì có khoảng trống giữa 'my' và 'fruit.jpg'
my-fruit.jpg sẽ hoạt động vì không có khoảng trống đó ( dấu gạch ngang '-' không là khoảng trống )

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License